Vanredni učenici

ROKOVI ZA POLAGANJE ISPiTA SU FEBRUAR; APRIL; JUN; AVGUST, OKTOBAR, DECEMBAR

* PRIJAVA ISPITA JE DO 5-og U MESECU KOJI PREDHODI ROKU ZA POLAGANJE

* UZ PRIJAVU ISPITA, POTREBNO JE PRILOŽITI:

  1. MOLBU ZA POLAGANJE VANREDNIH ISPITA SA TAČNO NAVEDENIM PODACIMA O UČENIKU I ISPITIMA KOJE ŽELI DA POLAŽE
  2. DOKAZ O UPLATI

Podaci za uplatu školarine i ispita za vanredne učenike

Muzička škola „Davorin Jenko“, Miška Kranjca 7

Račun: 840-1274666-64

Svrha: Uplata upisa/obnove godine/ispita