Osnovna škola

PLAN NASTAVE I UČENJA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

Odsek za klasičnu muziku

U okviru šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja u našoj školi izučavaju se sledeći instrumenti: violina, viola,
violončelo, gitara, klavir, harmonika, flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba i udaraljke.
U okviru četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučavaju se: solo pevanje i kontrabas.
Pored nastave instrumenta, odnosno pevanja, na Odseku za klasičnu muziku izučavaju se: solfeđo, teorija muzike, orkestar, hor,
kamerna muzika i uporedni klavir.

ODSEK ZA KLASIČNU MUZIKU – ŠESTOGODIŠNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE

NAZIV PREDMETA

Prvi ciklus

Drugi ciklus

I razred

II razred

III razred

IV razred

V razred

VI razred

Fond časova

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

Instrumenti

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

66

Solfedjo

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

66

Teorija muzike

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

33

Orkestar, hor, kamerna muzika

-

-

-

-

-

-

2

70

2

70

2

66

SVEGA

4

140

4

140

4

140

6

120

6

120

7

231


ODSEK ZA KLASIČNU MUZIKU – ČETVOROGODIŠNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE

NAZIV PREDMETA

Prvi ciklus

Drugi ciklus

I razred

II razred

III razred

IV razred

Fond časova

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

год.

Solo pevanje

2

70

2

70

2

70

2

66

Solfedjo

2

70

2

70

2

70

2

66

Teorija muzike

-

-

-

-

-

-

1

33

Uporedni klavir

1

35

1

35

1

35

1

33

SVEGA

5

175

5

175

5

175

6

198

Raspored časova

Za učenike osnovne muzičke škole objavljen je raspored teoretske nastave koja se održava u matičnoj školi i na svim ostalim odeljenjima.

Raspored individualne nastave učenici formiraju u dogovoru sa predmetnim nastavnikom prvog radnog dana (2. septembar), u periodu od 9 do 14 časova…

Školski kalendar 2019/2020

Školski program za OMŠ