16. Međunarodno takmičenje

Februar — Mart 2019 Klavir, duvački instrumenti, kamerna muzika

Muzička škola “Davorin Jenko”

Muzička škola “Davorin Jenko” osnovana je 1951. godine, najpre u formi muzičkog tečaja sa nekoliko desetina polaznika, da bi formiranjem novih odeljenja i početkom obavljanja delatnosti srednjeg muzičkog obrazovanja (2000) započeo njen ubrzani razvoj.

Škola danas ima više od 900 učenika i jedna je od najvećih u Srbiji. Nastava se odvija na pet lokacija (od školske 2013/14 godine i u Barajevu), a pored muzičke, učenici pohadjaju i opšteobrazovnu nastavu.

Njena uloga u kulturnom životu Rakovice i grada u celini je značajna. Konstruktivna saradnja sa strukovnim asocijacijama, doprinos organizaciji nacionalnog festivala i takmičenja učenika muzičkih škola, aktivna uloga u poboljšanju pravnog statusa muzičkog obrazovanja, dugogodišnja saradnja sa institucijama i asocijacijama u inostranstvu, čine školu nezamenljivim segmentom u obrazovnom i kulturnom sistemu zemlje. O ovome svedoče mnogobrojna društvena i strukovna priznanja, medju kojima i Oktobarska nagrada, čiji je škola nosilac od 1987. godine.

Informator o radu

Informator o radu Mizičke škole Davorin Jenko je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Službeni glasnik RS” broj: 120/04, 54/07 i 104/09) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa (“Službeni glasnik RS”, broj: 68/2010).