Регулатива

Информатор о раду

Информатор о раду Мизичке школе Даворин Јенко је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 120/04, 54/07 и 104/09) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, број: 68/2010).

Општа акта школе

На основу члана 119. став 1. тачка 1., а у вези са чланом 99. став 1. тачка 1) и члана 100. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС „бр. 88/2017), Школски одбор МШ „Даворин Јенко“ у Београду, на седници одржаној дана 27. децембра 2017. године донео је Статут школе.

Наставни план и програм СМШ

Од школске 2012/2013. године у употреби су нови наставни планови за средње школе, за уметничку наставу…

Нови план и програм ОМШ

На основу члана 14. став 1. тачка 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09), Национални просветни савет донео је Правилник о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања којим се утврђује нови Наставни план и програм основног музичког образовања и васпитања у трајању од шест, четири и две године…

Израда школске документације

Упутства нису званичан документ и представљају помоћно средство намењено наставницима школе приликом ажурирања школске документације. У прилогу је дато и упутство о начину израде школске документације Министарства просвете и техолошког развоја Републике Србије (август 2014).

У текућој шк. години (2012/13) користе се нови обрасци за сведочанства: обрасци 18а и 18б у другом разреду двогодишњег (соло певање), образац 18а у трећем разреду четворогодишњег основног образовања (дувачи). У осталим завршним разредима (четврти и шести) још увек се користи образац бр. 18. Ово се не односи на балетске школе.