Регулатива

Издавање дупликата јавних исправа

Осигурање за ученике

У складу са одредбама Закона о осигурању ЧЛ.82-84 („Службени гласник РС „бр.139/2014) и Одлуко о начину заштите права и интереса корисника услуга осигурања („Службени гласник РС „бр.55/2015) Миленијум осигурање  а.д.o као осигуравач, овом Информацијом за уговарача осигурања/осигураника, обавештава о следећем:

Информатор о раду

Информатор о раду Мизичке школе Даворин Јенко је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 120/04, 54/07 и 104/09) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, број: 68/2010).

Општа акта школе

На основу члана 119. став 1. тачка 1., а у вези са чланом 99. став 1. тачка 1) и члана 100. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС „бр. 88/2017), Школски одбор МШ „Даворин Јенко“ у Београду, на седници одржаној дана 27. децембра 2017. године донео је Статут школе.

Наставни планови и програми за средњу школу

Од школске 2020/2021. године у употреби су нови наставни планови за средње школе, за уметничку наставу…

Правилник о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу, „Sl. glasnik RS“ Број 8 od 3. август 2020.

Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада култура, уметност и јавно информисање, „Сл. гласник РС“ Број 4 од 8. јул 1996.

План и програм ОМШ

Израда школске документације

Упутства нису званичан документ и представљају помоћно средство намењено наставницима школе приликом ажурирања школске документације. У прилогу је дато и упутство о начину израде школске документације Министарства просвете и техолошког развоја Републике Србије (август 2014).

У текућој шк. години (2012/13) користе се нови обрасци за сведочанства: обрасци 18а и 18б у другом разреду двогодишњег (соло певање), образац 18а у трећем разреду четворогодишњег основног образовања (дувачи). У осталим завршним разредима (четврти и шести) још увек се користи образац бр. 18. Ово се не односи на балетске школе.